P1050217Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten die De Fabriek Op Zondag organiseert en steeds geldig voor de eerstvolgende editie. 

Aanmelding

 • Aanmelden kan bij de organisatie per mail en/of per formulier in de uitnodiging.
 • Aanmelden geeft niet automatisch recht op deelname.
 • De organisatie bekijkt aan de hand van het aanmeldformulier of de aanmelding past binnen het concept van De Fabriek Op Zondag.
 • De organisatie selecteert de uiteindelijke deelnemers om zo een goede verscheidenheid aan aanbieders te verkrijgen tijdens De Fabriek Op Zondag. Zo wordt er onder andere gekeken naar kwaliteit, originaliteit, eigenheid.
 • Inschrijving is pas definitief na schriftelijke bevestiging van de organisatie en betaling van de factuur.
 • De organisatie behoudt zich het recht om een aanmelding te weigeren. De organisatie heeft het recht om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen
 • Bij de aanmelding kunnen specifieke voorkeuren worden aangegeven. De organisatie probeert hier rekening mee te houden
 • De organisatie houdt een wachtlijst bij voor aanmeldingen
 • Als deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.

Betaling

 • De kosten voor een kraam voor De Fabriek Op Zondag bedragen € 95,- exclusief BTW
 • Voor zgn. foodtrucks gelden andere voorwaarden, graag contact opnemen met de organisatie om hier afspraken over te maken.
 • De kosten voor een standplaats voor De Fabriek Op Zondag bedragen € 75,- exclusief BTW (een standplaats zonder kraam wordt alleen toegekend na schriftelijke goedkeuring van de organisatie)Keivintage403-2
 • Betaling vindt vooraf plaats via een factuur.
 • Deadline voor betaling voor deelname aan De Fabriek Op Zondag 13 en 27 november 2016 is vrijdag 28 oktober 2016 om 12:00 uur, tenzij anders aangegeven op de factuur. Als er geen betaling is ontvangen betekent dit helaas geen deelname aan de markt.
 • Bij de bevestiging van deelname wordt de factuur direct meegezonden.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor behaalde omzetten en is niet verplicht om een deel van de standplaatshuur terug te betalen bij onvrede of niet behaalde omzetten.

Afmelden en annulering

 • Annuleren dient schriftelijk (per e-mail), gedateerd en met opgave van reden te gebeuren.
 • Annuleren is kosteloos tot twee werkweken voor aanvang van De Fabriek Op Zondag, het volledige betaalde bedrag wordt teruggestort.
 • Bij een annulering die later dan twee weken voor aanvang van de markt wordt gedaan, vindt geen restitutie plaats.

Standplaats/kraam en productenP1050231

 • Iedere deelnemer huurt een kraam of standplaats. De afmeting van een kraam is 4.00 x 1.00 meter en heeft een wit dak en gesloten achterkant.
 • Deelnemers kleden zelf hun kraam aan in de sfeer van hun product en passend bij De Fabriek Op Zondag.
 • De organisatie bepaalt de indeling van de plattegrond. Hierover is van tevoren geen correspondentie mogelijk. Bij aankomst brengt de organisatie de deelnemer naar de juiste plek.
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen plek.
 • De stand of kraam/tafel mag niet worden verplaatst zonder toestemming van de organisatie
 • Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan dat wat de deelnemer tijdens De Fabriek Op Zondag aanbiedt.
 • Verkoop van drank en voedsel is alleen toegestaan voor zgn. foodtrucks en aanwezige horecaonderneming(en) op het terrein, na overleg met de organisatie.
 • Het is niet toegestaan de kraam verder uit te breiden (met bijvoorbeeld parasols, kachels, meubilair, etc.) zonder toestemming van de organisatie.
 • Indien een deelnemer een half uur na openingstijd van het evenement zonder contact met de organisatie niet is verschenen dan vervalt de aanmelding en kan de kraam aan een andere deelnemer worden toegekend. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen of te verhuren aan andere partijen, tenzij anders overlegd met de organisatie.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de aangeboden koopwaar en voor het zorgen van een verzorgde en aantrekkelijke kraam.
 • Muziek is niet toegestaan in de kraam, tenzij anders overlegd met de organisatie.

Stroomvoorziening

 • Tijdens De Fabriek Op Zondag kan gezorgd worden voor stroom indien dit noodzakelijk is voor de verkoop van het product en na schriftelijke toezegging van de organisatie voorafgaand van het evenement.
 • Indien u stroom wenst te gebruiken dient u dit bij inschrijving aan te geven of tenminste 2 weken voorafgaande aan het evenement.
 • U zorgt zelf voor een haspel of verlengsnoer van 25 meter en geschikte stekkers.

Laden, lossen en parkeren

 • Standhouders van De Fabriek Op Zondag kunnen lossen tijdens de vooraf aangeven opbouwtijden. Houd u aan de daarvoor aangegeven tijden en maak uw los-tijd zo kort mogelijk.
 • De organisatie zal deelnemers bij aankomst op locatie naar hun kraam wijzen. Volg a.u.b. zijn/haar instructies op.
 • Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren. U dient zelf een parkeerplaats buiten de markt te zoeken. Zowel in Den Bosch aan de Tramkade als in Eindhoven bij Sectie-C is gratis parkeren mogelijk net buiten het evenemententerrein.
 • Een half uur voor aanvang van de markt dient uw auto buiten het terrein te staan. Tijdens de De Fabriek Op Zondag is de locatie niet meer bereikbaar per auto.

Tijdens het evenement

 • Deelnemers zijn mede- verantwoordelijk voor een goede sfeer. Behandelt elkaar met vriendelijkheid en respect
 • Aanwijzingen van de organisatie moeten altijd worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag leidt tot uitsluiting van de markt, restitutie van reeds betaalde bedragen is dan niet mogelijk.
 • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.

Na afloop van het evenement

 • Kramen mogen pas ontruimd worden na 18.00u tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de organisatie
 • Auto’s mogen het terrein pas oprijden na 18.00u.
 • Deelnemers ruimen alle uit hun verkoop voorkomende rommel en/ of vuilnis zelf op en laten hun kraam en de directe omgeving ervan schoon en netjes achter.
 • Deelnemers dienen zelf hun vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren.
 • Uiterlijk om 19.00u dienen de kramen leeg en schoon opgeleverd te worden.

P1060545Overige

 • Bij voortijdige algehele afgelasting van De Fabriek Op Zondag, minder dan 3 dagen voor aanvang van de markt wegens onvoorziene omstandigheden, ontvangen de deelnemers een restitutie van 50% van de inschrijfkosten.
 • De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de volgende editie
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de markt.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
 • Deze voorwaarden zijn met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door de organisatie van De Fabriek Op Zondag geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.